Bankwetten binnen eu

De handelingen en nalatigheden van de ECB zijn wettelijk onderworpen aan toetsing door het Hof van Justitie van de EU (HJEU). Geschillen tussen de ECB en haar crediteuren, debiteuren of andere personen, worden beslecht door bevoegde nationale rechters, tenzij het HJEU uitspraak mag doen. De ECB is onderworpen aan de in artikel 340 van het Verdrag betreffende de werking van de EU omschreven aansprakelijkheidsregeling. De ECB geniet op het grondgebied van de lidstaten een aantal voorrechten en immuniteiten, in zover overeenkomstig de bepalingen van het protocol betreffende de voorrechten en de immuniteiten van de EU.